Der kunsten skjer

av Laura Raicovich

Kunsten skjer i hodet på kunstneren. Den skjer idet verket blir til og utspilles i atelieret eller på gata. Kunsten skjer idet kunstneren skaper den. Den skjer også mellom menneskene og tingen (hvis da verket faktisk er en ting), mellom dem som flytter på verket og pakker det inn, som renser det, vokter det; kunsten skjer idet den stilles ut, enten det er ute eller inne. Kunsten skjer mellom én kunster og en annen, og trigger forbindelsen mellom verkets egenskaper og livserfaringene til den som går i dialog med det. Eller den skjer i det rhizomatiske nettverket av relasjoner som er et resultat av alt det ovennevnte – ikke-lineære forbindelser som avhenger av elementenes materielle vilkår og virkelighet. Alt dette er kanskje innlysende. Men man må ha disse relasjonene i bakhodet når man undersøker det arbeidet kunstmuseet gjør som sted for oppbevaring av kunst, særlig når man reflekterer over hvilke erfaringer og hvilke former for interaksjon som omgir det mange oppfatter som selve kjernen i kunstmuseets virksomhet, nemlig kunstsamlingen.

Historisk sett var det kirken og de kongelige som sto bak Europas kunstsamlinger, og det er her vi finner kimen til de nasjonale kunstsamlingene. Religiøse og kongelige institusjoner hadde mange grunner til å gå til anskaffelse av kunst. Målet kunne for eksempel være å hylle det nasjonale og nasjonens kulturarv, løfte frem nye talenter, eller det kunne være en oppvisning i makt og rikdom ment å fremkalle beundring og ærefrykt hos undersåttene, kort sagt skulle kunsten stå som symbol på autoritet, raffinement og styrke. Slik sett hadde det å erverve kulturgjenstander en symbolsk funksjon som handlet om noe mye mer enn estetisk nytelse eller en interesse for enkeltverkenes betydning, motiver og ikonografi, for ikke å snakke om de erfaringene som betrakterne selv møtte verkene med. Samlingenes formål var tett forbundet med et budskap om nasjonal identitet og dominans, og ble gjerne benyttet til å legitimere kolonisering, i tillegg til at de fremmet en viss type dannelse og smak. De kunstnerne som ble ansett å fremme disse målene, kom i rampelyset, de ble kjøpt inn og hyllet; mens andre hadde dårligere overlevelsesmuligheter. Om de klarte seg, var det ute i randsonene og under ganske andre kår. Alternativt ble arbeidene deres ikke betraktet som kunst i det hele tatt.

I USA er det å samle kunst en praksis av nyere dato, med sterke røtter og forbindelser til de europeiske forbildene. Amerikanske samlinger ble ofte dannet for å konkurrere med – eller i det minste måle seg med – europeiske idealer, men de hadde i motsetning til sistnevnte sitt utspring i enkeltpersoners private formuer. Etter hvert som noen opparbeidet seg enorm kapital – blant dem 1800-tallets såkalte røverbaroner – oppsto det et ønske om å vise fram sin kulturelle dannelse, de ønsket å stille sin økonomiske handlekraft og sine varierte kulturelle interesser til skue, for slik å oppnå anerkjennelse og bli dyrket av allmuen for sin rundhåndethet. Som hos de europeiske forbildene, handlet det ikke så mye om budskapet i det enkelte kunstverk, men snarere om den enorme symbolske kraften som lå i det å erverve seg en omfattende samling. Det handlet om å være i besittelse av en samling verk som kunne imponere både konge og kardinal.

Hvis vi vil forstå hvilken sosial, politisk og økonomisk betydning disse samlingene fortsatt har i dagens museer i både USA og Europa, er det avgjørende å forholde seg til det underliggende verdenssynet til samlerne og hvilket formål de hadde med samlingene, enten det var uttalt eller ikke. Da blir det åpenbart at utvalget av verk på ingen måte er nøytralt, verken når det gjelder rase eller etnisitet, klasse eller kjønn. De som valgte ut hvilke objekter som skulle inn i en samling, var hvite rike menn, og denne identiteten var også styrende for deres oppfatning av kvalitet og talent. Når så samlingene ble flyttet over i den offentlige sfæren, ble med ett deres ensidige verdisyn presentert som noe allmenngyldig. Verkene i samlingene ble opphøyd og gjort til noe større og mektigere, enda de bare reflekterte smaken til et uhyre smalt samfunnssegment. I USA var det gjerne donasjoner gjort av samlerne selv eller deres etterkommere, som førte til at private samlinger fant veien inn i det offentlige. Ofte ble slike samlinger forært helt eller delvis til universiteter eller museer for å sikre velgjørerens ettermæle, andre ganger fordi etterkommerne ikke ønsket eller maktet å ta seg av den omfattende og besværlige oppmagasineringen av gjenstander. I Europa er derimot årsaken til at en del større samlinger kom i offentlig eie å finne i demokratiseringen av monarkiene og den økende sekulariseringen av samfunnet. Se til Louvre, for eksempel: Etter den franske revolusjonen åpnet palasset for første gang for publikum, og ble et sted hvor man kunne samles og se den kongelige kunstsamlingen som nå plutselig var «i folkets eie».

1

Overføringen til det offentlige hadde mange ulike effekter. For det første kom samlingen med en fastspikret oppfatning av hva som var fremragende kunst, og av at denne kunsten, både i form og motiv, representerte det aller ypperste av menneskets skaperkraft. Følgelig var det denne kunsten som ble forsket på, en forskning som bidro til å sementere statusen til visse stilarter, kunstnere og verk, noe som igjen ga opphav til en bestemt kunsthistorisk fortelling. Dette narrativet, som altså i stor grad var formet av noen enkeltindividers smak og identitet, ble tatt for å være allmenngyldig. Som så mange av opplysningstidens postulater, ble dette narrativet gjort til den allment anerkjente fortellingen, og ble ansett å være representativt både nasjonalt og internasjonalt. Det burde være innlysende at de samlingene som ga næring til denne historien også hadde umåtelig stor økonomisk verdi. Og kunsten i samlingene, som altså på ingen måte representerte noen «universell» smak eller interesse – eller briljans for den saks skyld (hva nå enn det måtte bety) – var valgt ut av en sosial gruppe som i antall var ubetydelig, men med overordentlig stor velstand og makt. Siden dette lenge gikk under radaren, mistet man av syne hvor vilkårlig denne kanoniseringen hadde vært – om man da noen gang hadde vært seg det bevisst. Praksis knyttet til samlingen, den være seg privat eller offentlig, fortsatte å følge det samme innarbeidede mønsteret. Slik befestet man mytologien om at den smaken samlingene representerte – som i bunn og grunn var et resultat av det estetiske begjæret til noen få utvalgte personer og institusjoner – egentlig var for alle.

Dette betyr ikke at det ikke finnes noen fremragende kunstverk i samlinger som ble til på denne måten, eller at denne kunsten ikke fortjener å bli forsket på. Ikke desto mindre er det helt nødvendig å analysere samlingenes bakgrunn og herkomst, og enhver studie av samtidens museer og samlinger er nødt til å ta inn over seg sin egen historie. Uten at vi her skal gå nærmere inn på hvordan visse kunstverk ble ført sammen og av hvem, eller hvilken betydning disse verkene samlet sett har, er det åpenbart at mange betrakter kunstmuseer og samlinger som «elitistiske», også når de er offentlige. Mange opplever simpelthen at museet «ikke er noe for dem», fordi deres liv er så fjernt fra den verden som de påstått universelt anerkjente verkene oppsto i. Folk har selvsagt evnen til å glede seg over ting som de ikke kjenner, men påstanden om at denne kunsten er universell, skaper en høy terskel for den som ikke er inkludert i dette universet. Det er kanskje enda mer urovekkende for den som eksplisitt identifiseres som utenfor, altså kunstverkets koloniale subjekt. Enhver offentlig visning av en slik samling som ikke vedkjenner seg disse kjensgjerningene, konfronterer dem, og undersøker hvordan – og for hvem – samlingen fortsatt eksisterer og hvorfor den fortsatt er verd å vise fram, er i beste fall mangelfull, og i verste fall grovt misvisende og fremmedgjørende. Hvis ikke samtidskunstinstitusjonene stiller disse spørsmålene, risikerer de å bli stående som eksempel på så vel fortidens som nåtidens sosiale og økonomiske hierarkier, videreføre de iboende skjevhetene og gjenta de samme undertrykkelsesmekanismene som gjør at dominerende kulturer bevarer sin samfunnsmakt.

Med dette som bakteppe er det nødvendig å reflektere over hvilke muligheter som finnes for samlinger og de som bygger opp samlinger i dag. Hvordan kan de ta steget ut av sin fordomsfulle fortid, og i stedet ta et oppgjør med historiens urett – eller i det minste danne utgangspunktet for å skape alternative fortellinger. Stilt overfor et mer mangfoldig publikum med varierende grad av mottakelighet er spørsmålet hvordan kunstmuseet kan komme dem i møte? Er det mulig for kunstinstitusjonen å stimulere til måter å se på som gir mening over tid og for ulike publikumsgrupper? Skal det skje, er det i hvert fall nyttig å se nærmere på de inngrodde relasjonene mellom museet og dets publikum og støttespillere.

Andreas Siqueland, The framed forest, 2023, Harald Dal, Trestammer, 1924

Andreas Siqueland, The framed forest, 2023
Akryl på lerret/acrylic on canvas
Harald Dal, Trestammer, 1924
Blyant på papir/Pencil on paper
40,5 x 27,5 cm
Halvdan Hafstens samling/Collection

Hvordan stille ut

I denne konteksten er det interessant å se på Stavanger kunstmuseums utstilling Den forbudte skogen hvorHvord en del av museets samling ble vist. Stavanger kunstmuseum har riktignok fra midten av 1990-tallet klart å sette av et lite beløp av det årlige budsjettet til innkjøp, men i likhet med andre offentlige museer i Norge, består dette museets samling av en kombinasjon av verk utvalgt av statlig oppnevnte innkjøpskomiteer og donasjoner fra enkeltpersoner. Blant gavene som har hatt stor betydning for museet, er Halvdan Hafsten-samlingen, og det var den som ble vist på den omtalte utstillingen.

På museets hjemmeside beskrives Samling Halvdan Hafsten som følger:

Samlingen består av 208 malerier, tegninger og akvareller av 8 kunstnere fra den norske mellomkrigsgenerasjonen.

Halvdan Hafsten (1905–1990) startet sin samlervirksomhet i 1930-årene. Han interesserte seg først og fremst for kunstnere av sin egen generasjon, det vil si kunstnere født på begynnelsen av 1900-tallet. I dette miljøet hadde han en bred personlig kontaktflate. Etter hvert som samlingen vokste frem foretok han stadig utskiftninger, både av kunstnere og enkeltarbeider. Til slutt kom samlingen til å konsentrere seg om disse åtte kunstnerne:

Arne Ekeland (1908–1994), Reidar Aulie (1904–1977), Harald Dal (1902–1972), Kai Fjell (1907–1989), Erling Enger (1899–1990), Ragnar Kraugerud (1909–1987), Alexander Schultz (1901–1981), og Thorbjørn Lie-Jørgensen (1900–1961).

Kunstnerne er representert i samlingen med forskjellige teknikker med det klare formål fra samlerens side å gi et så helhetlig inntrykk som mulig av deres virke. I tråd med denne tankegangen bygget Hafsten allerede fra 1930-årene opp et dokumentasjonsarkiv hvor han målbevisst og nitid samlet alt relevant materiale om kunstnerne og sin samling.

Samling Halvdan Hafsten ble testamentert til Stavanger Faste Galleri i 1984 og var en avgjørende faktor i arbeidet med å få realisert et nytt museumsbygg i Mosvannsparken, som åpnet i 1992.

1
2023 12 11 Den forbudte skogen PLATEAU LO V3 12

Andreas Siqueland
The forbidden forest (spring lake), 2023
Forest clock, 2023
Somnambul (coming and going), 2023
Spring equinox, 2023 (detail)

I 2023 ble samtidskunstneren Andreas Siqueland (f. 1973) bedt om å lage en tolkning av den konsentrerte og dyptpløyende Hafsten-samlingen. Siqueland er særlig interessert i naturen i nærmiljøet, den er en del av livet hans, og han anser tiden han bruker på å observere og male naturen som en politisk handling. Han følger med på endringene som skjer i omgivelsene, betrakter og kontemplerer dem. Landskapene han maler er ikke idealiserte versjoner av virkeligheten, men steder hvor det skjer både naturlige og menneskeskapte endringer. Hos Siqueland vises gjerne menneskets tilstedeværelse i landskapet i form av fragmenter av interiører – stedene naturen observeres fra. Det er derfor logisk at han har valgt ut verk med landskapsmotiver fra Hafsten-samlingen; både scener utendørs og innendørs fra steder hvor kunstnerne selv bodde og arbeidet. Hafsten-samlingen omfatter bare et begrenset antall kunstnere, og preges slik sett allerede av en slags nærhet, en nærhet Siqueland utnytter og forsterker ved å inkludere noen av de trivielle objektene – brev og dokumentasjon av kunstnernes liv – som Hafsten også samlet på.

For utstillingen Den forbudte skogen har Siqueland forvandlet museets saler til heldekkende maleriske omgivelser, og her stiller han så ut verk fra Hafsten-samlingen. Fra gulv til tak er de hvite veggene dekket av Siquelands landskapsmalerier som spenner i farge fra fauvistenes varmrøde, oransje og rosa til blek pastellblå og fiolett. Foran åpningene mellom salene henger det draperte forheng, også de mønstertette og fargespekkede. Her og der er det plassert gjenstander som man ville forvente å finne i en bolig: et gammeldags badekar, et gulvteppe, en bestefarsklokke og et skrivebord med stol. Gjenstandene er gjerne påført Siquelands karakteristiske penselstrøk og livlige mønstre. Disse tilleggene gir salene et hjemlig preg og innfører en menneskelig målestokk i museet hvor galleriveggene er helt eller delvis dekket av Siquelands abstraherte og fargerike skogslandskap, med arbeidene fra Hafsten-samlingen hengt utenpå. Samlingens malerier og tegninger i konvensjonelle formater danner et ytre lag over Siquelands mangefargede vegger, og resultatet er at vi ser lag på lag med skog. Publikum går rundt inne i saler som gir en illusjon av å være utendørs, og inviteres til å kjenne på effekten det har, og betrakte kjente verk fra samlingen i et nytt lys.

Samlingens opphav og samlerens biografi oppgis riktignok som et utgangspunkt for utstillingen, men her inviteres publikum til å lage sine egne forbindelser til stedet og å danne seg sine egne bilder av både interiøret og naturen. De oppfordres til å hente fram sitt eget forhold til landskapene – kjente eller ukjente – og gi det forrang. Og det er nettopp fra sjenerøsiteten i denne invitasjonen at mening produseres. For selv om Siquelands intervensjon i hovedsak handler om form, innebærer den også en omkalfatring når det gjelder hvem sin kunnskap som har betydning for opplevelsen av utstillingen. Invitasjonen er tydelig: Hva er ditt forhold til omgivelsene? Hva forteller de deg? Skaper de gjenklang hos deg? Opplever du dem som fremmedgjørende? Hva er ditt forhold til de endringene som vi kan få øye på om vi følger med over tid?

Kanskje er det nettopp åpenheten i invitten som gjør at de konkrete verkene i Hafsten-samlingen her settes inn i nye rammer, også i overført betydning. For her har vi å gjøre med en samling hvis særpreg tydelig avtegnes i det ekstremt smale utvalget (bare åtte kunstnere), og hvor dypt samlingen lodder i hvert enkelt kunstnerskap (i tillegg til selve verkene omfatter den også et utvalg viktige dokumenter og gjenstander knyttet til kunstnerne, som forteller en historie parallelt med verkene). På flere måter kan man si at denne utstillingen, der én enkelt kunstner utformer en ny installasjon med samlingen som utgangspunkt, en installasjon som intervenerer i rommene den vises i, utspiller flere simultane narrativer – et skapt av samleren Halvdan Hafsten, et annet av kunstnerne som er representert i Hafsten-samlingen, og et tredje av den konkrete utstillingskonteksten – Andreas Siquelands nye metakunstverk. Dette siste fungerer som en guide gjennom utstillingen og stiller åpne spørsmål til publikum som kommer inn i lokalene – spørsmål om sted, geografi og landskap, om menneskelig tilstedeværelse og påvirkning, og om hva endringene vi ser skje, gjør med disse omgivelsene.

Croppet

Andreas Siqueland
The forbidden forest (floods and fires), 2023

Hvordan erverve kunst

Hafsten-samlingen ble gitt i testamentarisk gave til Stavanger kunstmuseum. I Norge har en annen privat kunstsamling fått mye oppmerksomhet den siste tiden, Fredriksen-familien og dens forhold til Nasjonalmuseet. Det dreier seg her om en samling internasjonalt anerkjente verk med fokus på moderne kunst og samtidskunst, samlet av søstrene Cecilie og Kathrine Fredriksen. Nasjonalmuseet har inngått en langvarig avtale med Fredriksen-familiens kunstselskap FFACL (Fredriksen Family Art Company Limited), som gir museet mulighet til å vise verk fra Fredriksen-samlingen i en spesialbygget utstillingssal. I avtalen ligger det intet løfte om at samlingen noen gang skal tilfalle museet, men FFACL forplikter seg til å bidra økonomisk til bevaringen og presentasjonen av verkene, finansiere forskning, og rådføre seg med museet når det kjøpes inn nye verk til Fredriksen-samlingen. Det er allerede skrevet en god del om detaljene i denne avtalen, og hva den innebærer, men jeg ønsker her å sette søkelys på én side ved Nasjonalmuseets funksjon og dens relasjon til akkurat denne privatsamlingen. Spørsmålet jeg ønsker å stille, er hvorvidt offentlighetens utbytte av denne avtalen står i et rimelig forhold til det FFACL får ut av den.

1

Museene forventes å erverve moderne kunst og samtidskunst, også i en tid hvor markedet er ustadig og overopphetet. Dette legger press på museumsledere om å se etter «innovative» finansieringsmuligheter. Nasjonalmuseets avtale med FFACL representerer én måte å gjøre dette på. Museet har vært tydelig på at relasjonen med FFACL er viktig fordi arbeidene i Fredriksen-samlingen innebærer en betydelig styrking av Nasjonalmuseet når det gjelder moderne kunst og samtidskunst. Det sentrale spørsmålet er hvorvidt museet og publikum nyter godt av denne forbindelsen i like stor grad som FFACL gjør, både økonomisk, etisk, karakter- og omdømmemessig. I mine øyne kommer FFACL bedre ut av relasjonen enn publikum og museet på alle tre punkter.

Nasjonalmuseet er Norges fremste kunstinstitusjon, og den kulturelle makten museet utøver kan ikke overvurderes. I tillegg er Nasjonalmuseet i alt det vesentlige offentlig finansiert. Samtidig som jeg absolutt ser det positive i at offentlig finansiert kultur også tilføres private midler, er det av avgjørende betydning at det er en balanse mellom de to finansieringsformene. I USA hvor det ikke finnes noe føderalt kulturdepartement, og hvor kunst og kultur kun mottar bagatellmessig støtte fra offentlig sektor, finansieres kultur, også på føderalt nivå, i all hovedsak av privatpersoner, veldedighetsorganisasjoner og private selskaper. Som jeg skrev innledningsvis, har dette resultert i en kunstsektor med store skjevheter, som primært tjener grunnleggernes interesser og som tilfredsstiller deres smak i mye større grad enn den kommer gjennomsnittsamerikaneren til gode. Da er behovet ekstra stort for å sørge for balanse i finansieringen, om det skal kunne skapes kultur med sterkere og mer ekte forankring i forbindelse med et bredere publikum.

1

Også i en norsk kontekst kan privat sektor utvilsomt delta i finansieringen av museer og andre kulturinstitusjoner på flere måter. Problemet er at Nasjonalmuseets tilknytning til Fredriksen-samlingen ikke står i forhold til den belønningen som kommer FFACL til del. La oss starte med det faktum at FFACL aldri har lovet å overdra samlingen til Nasjonalmuseet. Til tross for at FFACL drar både økonomiske og utstillingsrelaterte fordeler når de gjør verkene tilgjengelig for museet, er faktum at kunsten i Fredriksen-familiens samling aldri vil bli et samfunnsmessig gode. Alle ressursene (kulturell kapital, kuratorisk fagkunnskap, markedsføring osv.) museet bidrar med, både når samlingen stilles ut og ved anskaffelse av nye verk, vil i anselig grad begunstige Fredriksen-familien både hva gjelder omdømme og økonomi. Disse fordelene er betraktelig større enn den økonomiske støtten og omdømmemessige aktelsen museet henter fra avtalen. Videre, mens Fredriksen-familiens samling forblir i familiens private eie, stilles ut og tilføres nye verk under Nasjonalmuseets beskyttelse, vil samlingens økonomiske verdi uvegerlig stige. Når det gjelder innkjøp av nye verk til samlingen, kan Nasjonalmuseet gjennom sine forbindelser garantere markedstilgang. Dette handler altså ikke bare om verdien av verkene som allerede er samlet, men også, og mer spesifikt, om den publisiteten og økte omdømmeverdien som tilknytningen til museet tilfører Fredriksen-samlingen. Publikum oppfatter Nasjonalmuseets samling som det aller ypperste, og Nasjonalmuseet bruker sin kulturelle kapital til å overføre samme verdi til verkene i Fredriksen-samlingen.

Den eneste måten å sikre at Nasjonalmuseets status som offentlig institusjon ikke kompromitteres gjennom relasjonen til Fredriksen-familiens samling, er å gjøre samlingen til et offentlig gode ved å love at den skal doneres til museet. I så fall venter det imidlertid en annen utfordring, en som lenge har vært en svøpe for mange institusjoner som er avhengige av enkeltpersoners private formue.

Cecilie og Kathrine Fredriksen er døtre av «Norges rikeste mann», John Fredriksen. Hans formue er et resultat av shipping, oljeboring og fiskeoppdrett. I tillegg til at mye av hans virksomhet bidrar direkte til den globale klimakrisen, er det også et faktum at Fredriksen bygget opp den formuen som har muliggjort Fredriksen-familiens kunstsamling, helt direkte ved «å frakte iransk råolje mellom Iran og Irak da de lå i krig på 1980-tallet, i tillegg til å befordre olje til Sør-Afrika under apartheid». Nasjonalmuseet spiller derfor en vesentlig rolle når det gjelder Fredriksen-familien og deres formue: Museet bidrar med kunstvasking av deler av formuen. Når museet lovpriser Fredriksen-døtrenes sjenerøsitet, ser man bort fra de forholdene som gjorde det mulig å legge seg opp en så enorm formue. Da Nasjonalmuseets direktør Karin Hindsbo i et radiointervju om avtalen ble spurt om hvor Fredriksens formue stammet fra, ble intervjueren avbrutt midt i en setning med et: «Nei, vi går ikke der.» Charis Gullickson gir en grundig beskrivelse av dette, og påpeker blant annet at John Fredriksen har gått til det skritt å bli kypriotisk statsborger, bosatt i London, og at han dermed har gitt avkall på sitt norske statsborgerskap og med det sluppet å skatte til hjemlandet Norge, noe som har styrket formuen ytterligere.

1 1 1 1

Deler av Fredriksens formue er materialisert i et utvalg kunstverk som utgjør samlingen. Samlingens betydning er derfor ikke begrenset til meningsinnholdet i de enkelte verkene, eller det som måtte oppstå gjennom det offentlige engasjementet, den ligger minst like mye i samlingens røtter og tilblivelseshistorie, og denne historien kan vi ikke se bort fra. De etiske aspektene ved Fredriksen-formuen, hva som har muliggjort Fredriksen-samlingen og hvor den stammer fra, er en helt sentral del av fortellingen. Nasjonalmuseet fremmer, gjennom sin avtale med Fredriksen-familien, et narrativ om samlingen uten å erkjenne det etisk tvilsomme ved denne samlingen, eller hva som skal til for å opparbeide seg en formue av denne størrelsen. Gjennom avtalen hjelper museet til med å veksle en del av Fredriksens formue over i verdifulle kunstverk som så blir en del av nasjonens stolthet. Slik sett legemliggjør Fredriksen-familiens samling, i likhet med samlingene til konger og paver før dem, et skjult narrativ om hvordan det å drive rovdrift på så vel menneskelige som naturlige ressurser har vært nødvendig for å skape en slik samling. Med mindre man eksplisitt tar for seg disse kompliserte omstendighetene, bidrar ikke museet bare til kunstvasking, men også til å undergrave sine egne uttalte verdier.

I et slikt perspektiv er det ikke mulig å gi noe etisk forsvar for utstillingen av Fredriksen-samlingen på Nasjonalmuseet. Museet kunne kanskje imøtekomme det vi kan kalle et minstemål av etiske forpliktelser dersom de fikk et løfte om at Fredriksen-samlingen på sikt skulle tilkomme museet og at utstillingen av den ble ledsaget av Fredriksen-samlingens egen historie, og hva som hadde gjort den mulig. Da ville museet slippe å subsidiere deler av en privat formue som i siste instans tilhører Fredriksen-familien, men det ville også kreve at man gravde dypt i familieformuens historie, og ikke begrenset seg til en beretning om Fredriksen-søstrene og deres mors store kunstlidenskap. Jeg er ikke naiv: Jeg innser at en slik åpenhet ikke virker forlokkende på utlåneren. Men om museet skal opprettholde sin relevans i dag, må det engasjere seg i de materielle livsvilkårene i samfunnet, også de mindre delikate delene.

2023 12 11 Den forbudte skogen HOVEDSAL LO V4 30

Andreas Siqueland
The forbidden forest (early spring), 2023
Somnambul (reflection) II, 2023

Kapitalismen og dens krefter dominerer livet vårt i dag, og her er vi alle medskyldige, men de beslutningene og den atferden som kreves for å bygge seg opp en megaformue som Fredriksen, er noe annet, en slik formue baserer seg nesten alltid på en eller annen form for rovdrift – på naturressurser eller arbeidskraft. Med mindre museet i det minste er åpent og ærlig om de forholdene som ligger bak, er det med på å opprettholde grunnleggende urimelige strukturer. Da risikerer museet ikke bare å svikte sin oppgave som fellesgode, det går også på akkord med sine egne uttalte verdier, og bidrar til å forsterke et allerede økende gap mellom en liten gruppe ultrarike individer og alle andre. Dette maner uvegerlig frem et bilde av fortidens kongelige og kirkelige institusjoner som i sin søken etter makt og velstand avgjorde hvilken kunst som var viktig og god, og viser hvor lite ting faktisk har forandret seg i sentrale deler av kulturfeltet.

De to konkrete eksemplene på visning og potensiell ervervelse av en privat samling som drøftes her, kan tjene som en nyttig illustrasjon på hvordan samtidskunstmuseene kan velge å opprettholde narrativene fra sin egen fortid, eller bryte med disse. Hvis vi mener kulturinstitusjonen spiller en viktig rolle i å stimulere fantasi og forestillingsevne, må likeverd innenfor museet være av overordnet betydning. For å vende tilbake til starten av essayet: Vi burde være opptatt av museet og andre steder hvor kunst vises, og bry oss om hvordan de gjør jobben sin og hvilke strukturelle skjevheter de opprettholder.

Noen har spurt meg hvorfor jeg fortsatt lever i den tro at museene er i stand til å forandre seg, om de egentlig er så viktige, og hvordan et skifte i den ekte eller opplevde kulturelitismen er relevant i dag. Jeg er opptatt av dette fordi forestillingsevnen er en grunnkomponent i all radikal tenkning. Museer og andre kulturinstitusjoner er steder for dyrking av fantasien og det imaginære. Samtidig speiler disse institusjonene også samfunnets skjevheter så tydelig at dersom vi kan forandre institusjonene, kan de også vise vei mot større samfunnsmessige, økonomiske og politiske forandringer. Med kulturinstitusjonens samfunnsmessige mikrokosmos som utgangspunkt håper vi å kunne overføre dette til krefter som fremmer samfunnsendring. Det er mulig at den største og mest etablerte av våre kulturinstitusjoner ikke gir rom for denne typen analyser, men da er det desto viktigere at andre, djervere organisasjoner tar ansvar, og at publikum tar sine egne tolkninger med inn i rommet. I siste instans er det kanskje her kunsten på sitt mest intense, skjer.

Laura Raicovich

Laura Raicovich er en forfatter og kurator basert i New York City. Boken hennes, Culture Strike: Art and Museums in an Age of Protest (Verso 2021), handler om hvordan museer og kulturelle institusjoner kan bli bedre steder for flere mennesker. Nylig var hun med på å grunnlegge The Francis Kite Club, en bar og sosial møteplass i East Village i NYC, skapt for sosialt samvær, debatt, samtaler og lek. Hun er kurator og redaktør for Protodispatch, en månedlig digital publikasjon med kunstneres refleksjoner om de livsbetingelsene som nødvendiggjør deres arbeid. Raicovich jobber også med et forskningsinitiativ og en bok kalt The 31 Women, som fokuserer på utstillingen med samme navn fra 1943, organisert av Peggy Guggenheim ved hennes Art of this Century-galleri. Sammen med Carin Kuoni har hun redigert en samling av essays, poesi og kunstbidrag med tittelen Studies Into Darkness: The Perils and Promise of Freedom of Speech, er resultat av en serie seminarer om emnet organisert ved Vera List Center for Art and Politics.